0
+420 724 762 995 (Po-Pá 7:00 - 18:00)

Proč nakupovat u nás?

  • Široký sortiment zboží
  • 80% zboží máme skladem
  • Doprava od 50 Kč
  • Doprava zdarma již od 5000 Kč
  • Jsme na trhu více jak 14 let


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Ing. Lukáš Hahn, se sídlem Kravaře, Družstevní 4, PSČ 747 21, IČ: 1188623, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným dle §71 odst.2 živnostenského zákona - Městský úřad Kravaře

 

I.Úvodní ustanovení
1.Prodávajícím je Ing. Lukáš Hahn, Kravaře, Družstevní 4, PSČ 747 21, IČ: 1188623, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným podle §71 odst.2 živnostenského zákona Městským úřadem Kravaře (dále též jen jako “prodávající”). Veškeré další kontakty na prodávajícího (telefon, e-mail atd.) jsou uvedeny na www.elhap.cz v sekci „Kontakt“.


2.Prodávající vydává podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, platné při nákupu v internetovém obchodě umístěném na internetových stránkách www.elhap.cz (dále též jen „e – shop“) pro spotřebitele. Zákazníkem je každý, kdo uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pokud není zákazníkem přímý spotřebitel, pak v takovém případě se na tyto osoby nevztahují ustanovení těchto obchodních podmínek, které poskytují zvýšenou ochranu spotřebiteli v souladu s občanským zákoníkem, zejména se na ně nevztahují ustanovení o odstoupení ze strany kupujícího, zákonné záruční době a právech z vadného plnění apod.

3.Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti prodává veškerý elektromateriál uvedený na stránkách e-shopu, dále sortiment na základě individuální poptávky (dále též jen jako „zboží“).

4.Prodávající a kupující se dohodli, že každá kupní smlouva, jejímž předmětem bude prodej zboží prodávajícím kupujícímu a která bude mezi stranami uzavřena v době trvání těchto podmínek, jakož i práva a povinnosti stran z takové kupní smlouvy vyplývající, se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto obchodní podmínky jsou ke stažení v rámci příslušné sekce e – shopu.

5.Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle uzavřené jednotlivé kupní smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Spolu se zbožím odevzdá prodávající kupujícímu i doklady, které se ke zboží vztahují. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy.

6.Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

7.Kupující si je vědom, že mu na základě koupě zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou upraveno jinak.

8.Případná písemná odchylná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

9.Kupující je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami. Učiněním objednávky prostřednictvím e – shopu vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

10.Prodávající neakceptuje přijetí nabídky / objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

11.Prodávající sděluje kupujícímu, že:
-náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě
internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího),
přičemž tyto náklady si nese kupující; prodávající si neúčtuje žádné další
poplatky nebo ceny nad jejich rámec (netýká se případného poštovného
při přepravě apod.);
-prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím;
požadavek na úhradu zálohy (např. v případě objednání zboží,
které není skladem) je uveden u příslušného zboží či jinak před
uzavřením kupní smlouvy sdělen kupujícímu;
-kupní smlouva uzavíraná v rámci e–shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani
smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění;
-kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených
občanským zákoníkem a popsaných níže. K odstoupení může použít formulář
pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí
obchodních podmínek;

II.Objednávka
1.Objednávka zboží se provádí řádným vyplněním objednávkového formuláře (všech povinných položek) kupujícím a odesláním (zadáním) objednávky prodávajícímu prostřednictvím e – shopu. Před odesláním (zadáním) objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávka zadaná kupujícím je pro kupujícího závazná. Objednávku kupující odešle (závazně zadá) vůči prodávajícímu příkazem “Odeslat objednávku” v rámci e – shopu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující objednávku zadá (viz i ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku). Obdržení objednávky prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí na e-mail zadaný kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není – li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

3.Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a výslovně souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění platném a účinném v momentě zadání (odeslání) objednávky.

4.Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito obchodními podmínkami, není – li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

5.Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit z důvodu vyprodání či znedostupnění zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit či požadovat zaplacení zálohy kupujícím v případě, že objednávka kupujícího se jeví jako neobvyklá či nestandardní, zejména s ohledem na objednané množství apod. V případě znedostupnění zboží může  být dodáno zboží v takovém počtu, jaký je momentálně skladem, zákazníkovi je nabídnuto náhradní řešení.

IIIKupní cena
1.Kupní cena zboží je cenou smluvní. Kupní cena je stanovena podle aktuálního ceníku prodávajícího ve výši, v níž je v e – shopu u konkrétního zboží uvedena v okamžiku, kdy kupující zadal objednávku zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny (v případě, že dojde k nepředvídané změně ceny ze strany dodavatele, o této změně je zákazník vždy předem informován). Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za balné, dopravné (od 5000 zdarma), dobírečné, které jsou v e – shopu uvedeny samostatně.

2.Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. V e-shopu jsou aktuální a platné ceny. V případě změny je zákazník ihned informován.

3.Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy nelze sčítat ani kombinovat.

IV.Platební podmínky
1.Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba v hotovosti,
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné).
Způsob platby je stanoven na základě objednávky kupujícího.

2.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

3.Zvolil-li kupující způsob platby na dobírku, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží včetně tzv. dobírečného, jehož výše je uvedena v příslušné sekci e – shopu a generuje se v konkrétním případě v rámci e – shopu automaticky při volbě kupujícího o způsobu dodání zboží a je splatné spolu s kupní cenou za stejných podmínek.

4.V případě prodlení kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V.Dodací podmínky
1.Dodání zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím

a) osobního odběru kupujícím - na základě předešlé domluvy,

b) na dobírku prostřednictvím dopravce.

2.Informace o tom, které zboží je skladem se může lišit v souvislosti s postupným vyprodáváním zboží a má informativní charakter.

3.Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

4.Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad (fakturu prodávajícího) a návod na používání zboží v českém jazyce, odpovídá-li to charakteru zboží.

5.Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí, popřípadě způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

6.Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, že splnění jeho povinnosti brání vyšší moc, resp. objektivní překážky; za takové se považují zejména zásah úředních orgánů, dopravní či energetické poruchy, provozní překážky na straně prodávajícího a/nebo jeho dodavatelů, jakož i stávky, výluky či živelné pohromy.

7. Zboží uvedené skladem bývá doručováno od 0-3-5 dní. Zákazník je předem informován.

VI.Odstoupení od kupní smlouvy
1.Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo – li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit může kupující buď písemně, dopisem adresovaným na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky, e – mailovou zprávou odeslanou na adresu elektro.hahn@seznam.cz . V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a bankovní spojení (či jiný požadovaný způsob vrácení) pro účely vrácení zaplacené kupní ceny kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení.

2.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, který je přílohou a nedílnou součástí obchodních podmínek.

3.Odstoupí – li kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž je povinen zboží doručit prodávajícímu na adresu Ing. Lukáš Hahn, Družstevní 4, 747 21 Kravaře. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo prodávajícím dodáno (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.

4.Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (např. poštovné apod.) v souladu s § 1820 písm. g) občanského zákoníku.

5.V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží; jestliže však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající náklady na dodání jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání), a to do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal.

6.Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.Vrátí – li kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u nějž odpovídá za snížení hodnoty zboží, může prodávající po kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

8.Kupující nemůže podle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a)o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů, a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav, či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VII.Ochrana osobních údajů
1.Jakékoliv údaje o kupujícím, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které jednají ve vztahu k prodávajícímu jménem kupujícího, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.Osobní údaje prodávající uchovává a shromažďuje pouze za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání zboží dle kupní smlouvy, ochrany práv prodávajícího (např. vymáhání jeho pohledávek), řešení případných reklamací a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely prodávajícího o provedených nákupech, a (pokud kupující neodvolá udělený souhlas s jejich zasíláním) pro účely zasílání obchodních sdělení a jiných výhod pro zákazníky.

3.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich kontrolu a opravu včetně dalších zákonných práv ve vztahu k těmto údajům. Změny osobních údajů, včetně jejich odstranění, lze provést na žádost doručenou prodávajícímu.

4.Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající osobní údaje kupujícího nepředává žádné další osobě; prodávající je však oprávněn, v rozsahu nezbytně nutném pro doručení zboží, poskytnout kontaktní údaje kupujícího (včetně nezbytných údajů osobních) přepravní společnosti zajišťující pro prodávajícího logistické služby v souvislosti s prodejem zboží v rámci e – shopu (tj. dodávku zboží kupujícímu).

5.Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány po dobu nejméně 5 – ti let, nejdéle však po dobu stanovenou právním přepisem, a to pouze v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu a kupujícímu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde jsou srozumitelně popsány.

6.Kupující bere na vědomí svá oprávnění dle zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese sídla prodávajícího písemně odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, jakož i další práva vymezená uvedeným právním předpisem.

7.Zadáním závazné objednávky vyslovuje kupující též souhlas:
a) se shora uvedeným zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a
b) se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího,
c) s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (resp. na počítač, z něhož kupující s prodávajícím komunikuje); je – li možné nákup v e – shopu uskutečnit a povinnosti prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy splnit bez uložení cookie na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to i elektronicky.

VIII.Závěrečné ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2015.
1.Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit.Taková změna je vůči kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude prodávajícím kupujícímu oznámena. Oznámení provede prodávající uveřejněním nového znění obchodních podmínek v rámci příslušné sekce e – shopu. Taková změna obchodních podmínek se však nedotýká právních vztahů prodávajícího a kupujícího dříve vzniklých, např. již uzavřených kupních smluv.

Reklamační řád
Prodávající odpovídá kupujícímu, že (viz § 2161 občanského zákoníku) zboží nemá vady, zejména pak, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné
-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá
-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající odpovídá dále za vadu, která se vyskytne v záruční době.

Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní obecně závazný právní předpis lhůtu jinou; při koupi použitého zboží činí záruční doba 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Záruka se dále nevztahuje na tyto případy:
-zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
-zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
-zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
-došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
-na zdarma přiložené světelné zdroje se nevztahuje záruka, tyto zdroje jsou
pouze na vyzkoušení funkčnosti svítidla

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace a její uplatnění

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku.

!!Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu zboží, a to, zda nevykazuje znaky poškození. Pokud zjistí závadu, provede za přítomnosti řidiče (přepravce) reklamační zápis do přepravního listu. Pravdivost zápisu na přepravním listu musí písemně potvrdit i řidič (přepravce). Provedení příslušného zápisu do přepravního listu a jeho potvrzení řidičem (přepravcem) je podmínkou uplatnění reklamace dodávky z hlediska počtu dodaných balení (kusů), resp. poškození při přepravě. Pokud zjistí kupující poškození zásilky až po jejím rozbalení, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Je – li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Kupující má v případě, že zboží má vady, následující práva:

-nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat
i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti
není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na
bezplatné odstranění vady.
-právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
-neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad,
na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat
nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, nestanoví-li prodávající, že původně dodané zboží vrátit nepožaduje.

Kupující má povinnost si dodané zboží prohlédnout a neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách, a to těmito způsoby:
•e-mailem - elektro.hahn@seznam.cz
•poštou - Družstevní 4, Kravaře 747 21
•telefonicky – 724 762 995
•osobním doručením na adresu: Ing. Lukáš Hahn, Družstevní 4, 747 21 Kravaře
Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak - součástí reklamace musí být i volba nároku kupujícího (tj. co kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit), a měla by k ní být kopie nákupního dokladu, podrobný popis reklamované vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného bude znemožněna identifikace původu i závady zboží.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud kupující nepředal prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena kupujícímu výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace poplatek za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Přílohy:

Vzorové poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, a v případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

1.3
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Ing. Lukáš Hahn, Družstevní 4, Kravaře 747 21 zapsaným dle §71 odst.2 živnstenského zákona vedeným Městským úřadem Kravaře, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Ing. Lukáš Hahn, Družstevní 4, Kravaře 747 21.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Ing. Lukáš Hahn 

Družstevní 4

747 21 Kravaře

IČ: 1188623
zapsaný dle §71 odst.2 živnostenského zákona vedeným Městským úřadem Kravaře

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Žádáme vrácení plateb na následující účet / následovně: (*)


V (*) dne (*)


.......................................
Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte – pro účely identifikace a urychlení prosíme uvádějte v textu i přesné číslo objednávky.

 

Široký sortiment zboží
80% zboží skladem
Cena dopravy od 50 Kč
Doprava zdarma
od 5000 Kč
Kontakty

Družstevní 4,
Kravaře
747 21

+420 724 762 995
(Po-Pá 7:00-17:00)